Sektorová analýza - Stavebníctvo na Slovensku

18.12.2017

Podiel produkcie stavebníctva na celkovom HDP SR predstavoval v roku 2016 približne 6,8%, pričom sektor prispieva s 43,6% k tvorbe hrubého fixného kapitálu a zamestnáva približne 157 tisíc ľudí (6,8% podiel na zamestnanosti).
Stavebníctvo je citlivé na hospodárske cykly a jeho výkonnosť má dopad na ďalšie odvetvia, napríklad na spracovanie surovín, chemikálií alebo na elektrotechnický priemysel. Sektor sa rozdeľuje do troch hlavných segmentov: výstavba obytných budov, výstavba neobytných budov a výstavba inžinierskych stavieb.

Produkcia stavebníctva v roku 2016 poklesla najmä v dôsledku slabšej výkonnosti v segmentoch neobytnej výstavby (-9,7%) a výstavby inžinierskych stavieb (-24,3%). Nárast v roku 2015 bol primárne spôsobený značným čerpaním zo štrukurálnych fondov EÚ s cieľom využiť dobiehajúce programové obdobie, čo indikuje vysokú závislosť sektora na verejných investíciách.
Priebežné dáta za rok 2017 (január – august) poukazujú na pretrvávanie relatívne stagnujúceho vývoja, s nárastom produkcie len o 0,6% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

 

Viac informácií nájdete v priloženej sektorovej analýze nižšie.

Downloads