PRÁVNE INFORMÁCIE

Euler Hermes
A Société Anonyme (spoločnosť s ručením obmedzeným) s Predstavenstvom a Dozornou radou
Capital: 14 451 032,64 € ​
Paris Trade and Companies Register no. B 552 040 594
Poisťovacia holdingová spoločnosť

AUTORSKÉ PRÁVO 
Euler Hermes 2012. Všetky práva vyhradené.


DÔVERYHODNOSŤ STRÁNKY

 
Vydavateľ stránky: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Stránku navrhla spoločnosť : Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0  
Riaditeľ publikácií: Joan Wasylik
Majiteľ stránky:  Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX
Fotografie stránky:
  • Domovská stránka:  Euler Hermes zamestnanci, fotografie vyrobil Jean-Philippe Cervel,všetky práva vyhradené.
  • Ďalšie obrázky: súbor obrázkov bez licenčného poplatku​
Táto stránka a jej obsah, vrátane všetkých informácii a ilustrácii sú chránené francúzskym zákonom o intelektuálnom vlastníctve. Obchodné mená, logá a obchodné značky zaregistrované Euler Hermes a jej pobočkami sú ich výhradným vlastníctvom a nemôžu byť použité bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Obsah stránky sa môže kopírovať, rozmnožovať alebo šíriť ďalej za osobným účelom iba so súhlasom vydavateľa stránky. Akákoľvek kópia,  reprodukcia alebo distribúcia musia jasne označovať meno autora a zdroj.

ZODPOVEDNOSŤ

 

Spoločnosť Euler Hermes alebo jej pobočky sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za možné nepriame škody, ktorými môžu byť napr. finančná alebo obchodná strata, strata zisku, prerušenie obchodu, deficit v tržbách, akékoľvek súdne procesy spôsobené treťou stranou proti používateľovi stránky, vyplývajúce z používania stránky alebo akýchkoľvek informácií zverejnených na tejto stránke.
 

ODKAZY

 

Na vytvorenie hypertextového prepojenia z tejto alebo na túto webovú stránku je potrebné najskôr podpísať zmluvu s vydavateľom stránky.
 

VÍRUSY

 

Zodpovednosť za všetky opatrenia vzťahujúce sa na ochranu Vašich údajov a/alebo softvérových aplikácii a/alebo hardvéru pred vírusmi je na Vašej strane.


OCHRANA ÚDAJOV 

 

Euler Hermes, svetová jednotka v oblasti poistenia pohľadávok pomáha spoločnostiam v raste ich podnikateľských aktivít na domácom aj zahraničnom trhu. Skupina Euler Hermes so svojimi viac ako storočnými skúsenosťami v tejto oblasti je lokálnou ako aj globálnou organizáciou, ktorá garantuje rovnakú kvalitu poskytovaných služieb kdekoľvek na svete, od poistenia pohľadávok cez vymáhanie polehotných pohľadávok až po odškodnenie. Tieto špecializované služby vyžadujú dôkladné vedomosti o dianí vo svetovom hospodárstve ako aj o jednotlivých podnikateľských subjektoch.
Všetky osobné údaje, ktoré vlastníme budú použité výhradne za účelom poskytovania našich služieb a budú zverejnené len v rámci skupiny Euler Hermes, jej spoločností a partnerov.
V súlade s Francúzskou ochranou údajov Zákon č. 78-17 z januára 1978, upravený Zákonom 2004-801 z augusta 2004, máte právo prístupu k svojim osobným údajom a  ich opravy ak je to potrebné. Ak chcete toto právo uplatniť, zašlite prosím písomnú žiadosť na: Webmaster, 1,place des Saisons  92048  Paris La Défense – Cedex.

REGISTROVANÁ WEBOVÁ STRÁNKA

 

Naša webová stránka je zaregistrovaná na Francúzskom úrade pre ochranu údajov – CNIL.​