FAQ-casto-kladene-otazky

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie obchodného úveru, ktoré je taktiež známe ako poistenie pohľadávok chráni spoločnosti pred zlyhaním odberateľov plniť si svoje obchodné záväzky z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle. Tieto riziká sa nazývajú komerčné riziká. Spoločnosti, ktoré exportujú sa môžu chrániť aj pred dopadom politických rizík spôsobujúcich omeškanie platieb. Takáto situácia nastane, ak platba nie je uhradená ako priamy dôsledok vojny v krajine dlžníka, zrušenia kontraktu vládou v krajine odberateľa alebo ak vláda prijme opatrenia súvisiace s obmedzením vývozu a dovozu určitého tovaru, prípadne obmedzí platby vo voľne zameniteľných menách.

 

Kto poistenie pohľadávok využíva?

Poistenie obchodného úveru je vhodné pre spoločnosti, ktoré predávajú tovar alebo poskytujú služby s odloženou splatnosťou. Našimi klientmi sú spoločnosti všetkých veľkostí od malých až po nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rôznych sektoroch.

Aké platobné podmienky môžu byť poistené?

Poistenie pohľadávok je poistenie krátkodobých obchodných dodávateľských úverov t.j. obchodných pohľadávok so splatnosťou menej ako jeden rok.

Je stanovený minimálny poistiteľný obrat?

Poistenie pohľadávok je určené pre spoločnosti s poistiteľným obratom od 100 000 EUR v rámci produktu SIMPLICITY alebo 500 000 EUR v bežnom produkte.

Prečo mám uvažovať nad poistením pohľadávok?

Obchodné pohľadávky tvoria  približne 40% celkového majetku spoločnosti. Niekedy môže byť tento podiel dokonca vyšší. Je veľmi náročné vopred odhadnúť, ktorý klient nám nebude platiť. Takmer 50% platobnej neschopnosti vychádza práve od stabilných dlžníkov s dlhodobou a overenou spoluprácou.
Dopad na spoločnosť môže byť veľmi negatívny. Napríklad, ak zisková marža spoločnosti je 5% a jeden z jej zákazníkov nezaplatí faktúru vo výške 100 000,- EUR, aby spoločnosť nahradila stratený zisk, musí vyprodukovať dodatočný obrat vo výške 2 000 000,- EUR.
Je potrebné mať na zreteli fakt, že záporný cash-flow negatívne vplýva na spoločnosť, oslabuje ju a znižuje jej investičnú hodnotu. Poistením pohľadávok z obchodného styku pomáhame riadiť pohľadávky a v prípade neplatenia poskytujeme odškodnenie

Aké sú výhody poistenia pohľadávok?


Poistením pohľadávok získavate mnoho výhod, medzi ktoré patria napríklad:

  • Lepšia úverová kontrola a ochrana pred obrovskými stratami z neuhradených faktúr 
  • Lepšie riadenie rizika vďaka systému skorého varovania na základe širokej databázy Euler Hermes
  • Lepšie plánovanie podnikateľských aktivít vďaka eliminácii možných rizík 
  • Lepší prístup k financovaniu od úverových inštitúcií, nakoľko vďaka poisteniu obchodného úveru sa zvyšuje dôveryhodnosť Vašich pohľadávok
  • Lepšie obchodné plánovanie, vďaka našim autorizovaným informáciám, ktoré môžete využiť pre získavaní nových zákazníkov a trhov ako aj pri monitorovaní existujúcich odberateľov 
  • Výhoda širokej siete a skúsenosti  skupiny Euler Hermes s vymáhaním pohľadávok 
  • Zlepšený cash-flow spoločnosti, pretože obdržíte platby za neuhradené faktúry od odberateľov, ktorých máte u nás poistených. 


Viac o poistení pohľadávok v Euler Hermes​


Môžem si poistiť len tých odberateľov, pri ktorých mam pochybnosti?​

Žiadny program poistenia nemôže fungovať dlhodobo, ak sú poistení len vybraní odberatelia. Nikto však nevie presne predpovedať, kedy môže spoločnosť zlyhať. Euler Hermes upisuje poistenie na báze celkového obratu. Takýmto spôsobom poskytujeme klientom čo najväčšie ohodnotenie rizika a dlhodobú spoluprácu.
 


​Aká je výška odškodnenia?

Výška odškodnenia sa zvyčajne pohybuje na úrovni 80%-100%. Závisí od typu poistnej zmluvy, Vašich skúseností v oblasti riadenia pohľadávok, portfólia poistených pohľadávok a poistnej sadzby.  


Ak utrpím stratu, ako rýchlo budem odškodnený?

Za bežných okolností a v prípade tuzemskej škody budete odškodnený do 60 dní. Vyplatenie zahraničných škôd môže trvať o niečo dlhšie práve kvôli rôznym čakacím lehotám daných krajín. Na druhej strane, ak je zahraničná škoda spôsobená insolvenciou, platbu obdržíte taktiež do 60 dní od dátumu škody. 
 


SÚ NIEKTORÉ Z VAŠICH SLUŽIEB DOSTUPNÉ ON-LINE?

Áno sú. Prostredníctvom nášho on-line systému EOLIS môžete kedykoľvek on-line zadávať žiadosti o poistný limit, zaregistrovať polehotné pohľadávky a monitorovať ich.


KOĽKO STOJÍ POISTENIE POHĽADÁVOK?

Pri najpoužívanejšom type poistnej zmluvy predstavuje poistná sadzba určité percento z obratu spoločnosti. Táto sadzba je väčšinou nižšia ako 1% a jej výška je ovplyvnená mnohými faktormi ako napríklad históriou obchodovania, škodami, odvetvím a portfóliom odberateľov. Pokiaľ poisťujeme aj politické riziko, poistná sadzba je samozrejme vyššia. Keď berieme do úvahy fakt, že priemerný podiel nedobytných pohľadávok v spoločnostiach predstavuje cca 0,7% tržieb, väčšina našich klientov považuje poistenie pohľadávok za nástroj, ktorý je z nákladového hľadiska veľmi efektívny, nehovoriac o množstve dodatočných výhod, ktoré tento produkt ponúka.

ČO SA STANE AK NEBUDETE MOCŤ POHĽADÁVKU VYMÔCŤ?

​Ak využijeme všetky mimosúdne opatrenia a budete si želať ukončiť vymáhanie v tomto momente, prípad jednoducho uzavrieme. Na druhej strane Vám však vieme poradiť ako efektívne a za akých okolností by vo Vašom prípade mohlo dopadnúť vymáhanie dlhu súdnou cestou.

AKÁ JA VAŠA SKÚSENOSŤ S VYMÁHANÍM POHĽADÁVOK V OBLASTI B2B?

V oblasti B2B sme odborníkmi. Vďaka našim niekoľkoročným skúsenostiam poznáme tie najefektívnejšie spôsoby vymáhania oneskorených platieb v segmente B2B, pričom sa snažíme o starostlivý a citlivý prístup.

KOĽKO MÁTE MIESTNYCH POBOČIEK A KDE SA NACHÁDZAJÚ?

Vďaka našim pobočkám umiestneným vo viac ako 50 krajinách a vďaka našej dlhodobej spolupráci s externými právnickými agentúrami ponúkame naše služby vymáhania vo viac ako 130 krajinách sveta.

KOĽKO INKASNÝCH PRACOVNÍKOV JE VO VAŠICH RADOCH?

​V oblasti vymáhania pohľadávok zamestnávame v celosvetovom meradle viac ako 600 odborníkov, ktorí sa na vysokej profesionálnej úrovni starajú o to, aby ste Vaše peniaze získali späť. Zabezpečujeme im rôzne školenia a neustály rozvoj vo svojej profesii. Naši ľudia si plne uvedomujú zodpovednosť pri zastupovaní Vašej spoločnosti pri vymáhaní toho, čo vám legitímne patrí.

AKÉ METÓDY VYMÁHANIA POHĽADÁVOK POUŽÍVATE?

​V prvom rade sa snažíme využiť silu mena našej spoločnosti. Začíname s vymáhaním prostredníctvom telefónneho rozhovoru a korešpondencie a pokiaľ je to nutné zabezpečíme hladký priebeh vymáhania pohľadávok právnou cestou od rozsudku až po jeho vykonanie.
 ​

KOĽKO PRIEMERNE TRVÁ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK?

Každý prípad je jedinečný a typické správanie dlžníkov sa mení v závislosti od krajiny. Vo všetkých prípadoch sa však snažíme dospieť k dohode s Vašim dlžníkom. Našim cieľom je riešiť prípady mimosúdnou cestou a náš skúsený tím Vás bude sprevádzať celým týmto procesom bez ohľadu na to, kde sa Váš dlžník nachádza.