ČO JE POISTENIE POHĽADÁVOK?

 

 

Poistenie pohľadávok Vás chráni pred rizikom neuhrádzania Vašich pohľadávok z obchodného styku. Znamená istotu riadneho uhrádzania faktúr a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné a politické riziká Vášho podnikania.

 
Vďaka produktu poistenia pohľadávok Vám vyplatíme škody spôsobené platobnou neschopnosťou alebo nevôľou Vašich odberateľov. Našim primárnym cieľom je však prevencia vzniku takýchto škôd a rast Vašej ziskovosti. Kľúčové sú preto pre nás čo najpresnejšie informácie o podnikateľských subjektoch, odvetviach a ekonomických trendoch, aby sme s cieľom zabrániť a minimalizovať riziko vzniku škôd vedeli poskytnúť čo najpresnejšie rozhodnutia o úverových limitoch.
 

NEDOSTATOČNÝ ZDROJ VEDOMOSTÍ O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH


 
Neuhradené faktúry sa často viac ako 35% podieľajú na aktívach spoločnosti a v prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľov predstavujú pre spoločnosť čistú stratu. Vieme, že množstvo neuhradených faktúr rastie práve kvôli tomu, že nemáte dostatočné informácie o platobnej morálke svojich odberateľov.
Aby ste riziko nezaplatenia pohľadávok z obchodného styku eliminovali, ponúkame Vám pri výbere potenciálnych odberateľov a nových trhov naše znalosti a skúsenosti. Získate tak väčšiu istotu pri hodnotení bonity súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov. V prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle Vášho odberateľa a za predpokladu, že daných odberateľov máte poistených, vyplácame poistné plnenie a zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok.
Poistenie pohľadávok sa vzťahuje na krátkodobé obchodné dodávateľské úvery, ktoré poistený poskytne svojim odberateľom pri dodávke tovaru alebo služieb (tzv. odložená splatnosť).  Našimi klientmi sú spoločnosti všetkých veľkostí pôsobiace v rôznych odvetviach. Bez ohľadu na to, či predávajú tovar alebo poskytujú služby produkt poistenia pohľadávok využívajú ako nástroj pre rast svojho podnikateľského úspechu


PRÍKLAD POISTENIA POHĽADÁVOK

Spoločnosť má ziskovú maržu 5%, jeden z jej odberateľov nezaplatil faktúru vo výške 100 000 EUR. Aby spoločnosť nahradila stratený zisk, musí vyprodukovať dodatočný obrat vo výške 2 000 000 EUR.  
Poistením pohľadávok z obchodného styku pomáhame riadiť pohľadávky a v prípade neplatenia poskytujeme odškodnenie. Je potrebné mať na zreteli fakt, že záporný cash-flow negatívne vplýva na spoločnosť, oslabuje ju a znižuje jej investičnú hodnotu.

​​​​​​​