AKO FUNGUJE POISTENIE POHĽADÁVOK?

 

 

Poistná zmluva je viac ako len kus papiera. S poistením sa stávame Vašim partnerom a prispievame k Vašim podnikateľským úspechom.

​​​

"Denne dostávame viac ako 20 000 žiadostí o poistný limit, pričom 81% z nich je spracovaných do 48 hodín."

Po dôkladnej analýze úverovej schopnosti a finančnej stability Vašich odberateľov stanovíme na nich poistný limit, ktorý predstavuje sumu odškodnenia v prípade, že daný odberateľ nezaplatil.
 
Kedykoľvek počas platnosti poistnej zmluvy môžete podľa vlastnej potreby požiadať o dodatočné krytie obchodu so svojimi odberateľmi. Vďaka tomu, že riziko všetkých poistených odberateľov priebežne monitorujeme, môžeme príslušné krytie rizika zvýšiť alebo znížiť, o čom Vás jasne a včas informujeme. Kedykoľvek môžete požiadať o poistné krytie na nových zákazníkov, s ktorými plánujete začať podnikateľské aktivity.
 

Našou hlavnou povinnosťou je priebežne monitorovať platobnú morálku Vašich odberateľov. Snažíme sa preto získavať informácie o podnikateľských subjektoch z rôznych zdrojov -navštevujeme ich, zaujímame sa o informácie publikované verejne ako aj o informácie, ktoré nám vedia ponúknuť naši poistení klienti dodávajúci svoje produkty a služby tým istým odberateľom, analyzujeme finančné výkazy a hlásenia polehotných pohľadávok.


Naše informácie sú priebežne aktualizované a predávané ďalej. Pokiaľ máme k dispozícii informáciu, že niektorý z Vašich odberateľov sa dostal do finančných ťažkostí, takéto zvýšené riziko Vám hneď oznámime a pomôžeme Vám nastaviť riešenia ako zmierniť prípadné straty.


Zatiaľ čo poistením pohľadávok si zabezpečujete úhrady faktúr v prípade platobnej neschopnosti alebo nevôle dlžníka, našim primárnym cieľom je zabrániť vzniku predvídateľných škôd. Ak sa však stane, že škoda aj napriek tomu nastane vyplatíme Vám až do výšky platného poistného limitu poistné plnenie za predpokladu, že daného  odberateľa máte poisteného. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​